semináře

Na školní rok 2017/2018 jsem připravili nabídku akreditovaného dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Semináře a exkurze jsou určené především učitelům, ale mohou se přihlásit i další zájemci. Celkovou nabídku naleznete na následujícím odkaze:

 

Nabídka seminářů a exkurzí ve školním roce 2017/2018

Níže na stránce jsou umístěny podmínky a systém přihlašování a přehled jednotlivých akcí včetně pozvánek a elektronických přihlášek.

 

Podmínky a přihlášení na akce DVPP
Přihlašení na vybraný seminář je možné pomocí elektronické přihlášky, kterou i s podrobnější pozvánkou naleznete u jednotlivých seminářů níže na stránce.
Většina akcí je zpoplatněna, u některých seminářů a exkurzí mají školy zapojené do programu MRKEV nebo Mrkvička snížený účastnický poplatek.

 

Po přihlášení na seminář Vám přijde automatický potvrzovací email, že jste přihlášeni. U seminářů, které jsou zpoplatněné, neplaťte účastnický poplatek ihned, ale vyčkejte na email s výzvou k platbě, který přijde přibližně 1 měsíc před konáním semináře. Pokud platba převodem na účet není možná, lze poplatek za seminář uhradit v hotovosti na místě v den konání akce. Způsob platby vyberte při přihlašování na seminář.

 

Přihláška na akci je závazná a je možné ji zrušit pouze písemně e-mailem u Jany Vyhňákové – jana.vyhnakova(zavináč)slunakov.cz. V případě, že se z akce odhlásíte více než 7 dnů před akcí, vrátíme vám částku v plné výši. Bude-li přihláška zrušena 6 a méně dnů před konáním akce, účastnický poplatek se nevrací. Účastník akce může za sebe najít náhradní osobu. Tuto skutečnost je třeba co nejdříve nahlásit (nejlépe telefonicky na čísle 585 378 345) Janě Vyhňákové. Poplatek nelze převést na jinou akci.

 

Případné dotazky k nabídce DVPP směřujte na adresu karla.rulikova(zavináč)slunakov.cz nebo zuzana.jankova(zavináč)slunakov.cz, 588 388 206.

Filozofie pro děti

Veronika Endrštová

Přemýšlíte, jak učit poutavě o složitých tématech dnešního světa? Pojďte vyzkoušet filozofii pro děti. Filozofie pro děti je pedagogická metoda, která umožňuje učitelům vést dialog s mladými a jeho prostřednictvím hledat odpovědi na otázky, které jsou pro ně atraktivní a zajímavé. Umožňuje studentům i učitelům naslouchat různým myšlenkám a názorům a nabízí způsob, jak zkoumat rozličné otázky a témata dnešního světa. Seminář určen pro učitele základních škol.

cena: 900 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Proč se sochy na Velikonočním ostrově mračí?

Helena a Pavel Nováčkovi

V úvodní prezentaci a přednášce Umíme se poučit z kolapsu civilizací? se dozvíme o tom, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a vést až ke zkáze civilizace. Civilizační kolaps si ukážeme na příkladu Velikonočního ostrova. Aktivity z programu můžete využít na přípravu tematického dne pro žáky 4.–7. tříd ZŠ, školu v přírodě nebo na pobytový program. Naplňuje průřezové téma: Environmentální výchova – vztah člověka k prostředí, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pedagog obdrží metodické materiály k tématu.

cena: 800 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Partnerská a efektivní komunikace s kolegy a podřízenými 

Blažena Mačáková

Cílem semináře bude posilovat partnerskou komunikaci ve školách, rozvíjet komunikační obratnost pedagogů a eliminovat domněnky a předsudky. Budeme se zabývat zásadami dialogu – řečí těla, komunikací, respektem, otevřenou myslí, sílou otázek a jejich efektivitou. Pracovat budeme s domněnkami a předsudky – myslím nebo vím, s pravidlem 50/50 (mluvím/naslouchám) a další.

cena: 900 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Velikonoční výtvarné dílny

externí lektoři, za Sluňákov Zuzana Janková

Tradiční jarní výtvarné tvoření, budeme pracovat s přírodními materiály, připraveno bude několik výtvarných dílen.

cena: 700 Kč, členové sítě MRKEV/Mrkvička 600 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Diskuse ve výuce

Jakub Švec, Zuzana Plachká (ARPOK)

Na semináři se budeme zabývat principy, které pomáhají nastavit a rozvíjet konstruktivní diskuzi a také praktickým tréninkem vedení diskuzí. Zaměříme se na to, jak nastavit pravidla diskuze a co se dá dělat, když jsou pravidla porušována, co můžu jako pedagog udělat pro to, aby se diskuze nezvrhla v hádku, jak podpořit komunikační dovednosti žáků – argumentaci, ale i naslouchání, oceňování jiných pohledů, sebereflexi.

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Rok na Zemi

Lenka Hronešová (SEVER)

Co se skrývá za střídáním ročních období a proč je ve dne světlo a v noci tma? Co je vlastně příroda a jaké místo v ní máme my, lidé? Pomocí stroje času projdeme postupně všemi ročními obdobími, navštívíme různá přírodní prostředí a jejich obyvatele a nezapomeneme ani na lidské činnosti a radovánky spojené s jejich střídáním.
Účastí na semináři získáte praktické náměty pro environmentální výchovu v průběhu roku, reflektující požadavky RVP PV na propojování vzdělávacích oblastí a směřujících k budování žádoucích kompetencí dětí.

cena: 800 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Metody pro aktivní učení a aktivní vyučování

Roman Musil

Praktický seminář, na němž lektor představí metody pro aktivní učení a aktivní vyučování. Jednotlivé metody si sami vyzkoušíme.

cena: 900 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Na hudbu trochu jinak

Rafaela Drgáčová

Seminář pro učitele, pedagogy volného času, vychovatele v družinách, vedoucí táborů, kteří se zamýšlejí nad tím, jak kreativně pojmout hudební výchovu s přesahy do dalších předmětů. Pomocí řady cvičení, netradičních pomůcek, poezie, starých lidových her a lidových i umělých písní a říkadel získáme tipy, jak v hodinách hudební výchovy tvořivě přistupovat k hudbě a podpořit touto výukou rozvoj rytmických, sluchových, poslechových a intonačních dovedností žáků. Účastníci obdrží ke každé jednotlivé dílně metodický postup k výuce, materiály k písním a říkadlům i seznam doporučené literatury. Budeme se zabývat především tématy les a přírodní živly.

cena: 800 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Přírodní školní zahrady

Dana Křivánková (Lipka)

Praktický workshop tvoření kamenné zídky a motýlí louky ve školní zahradě ZŠ a MŠ Horka nad Moravou. Pojďme přiložit ruku k dílu a podívat se, jak se dají využít drobná a nevyužitá místa pro zpestření a obohacení školní zahrady.

cena: 600 Kč, členové sítě MRKEV/Mrkvička 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Setkání ekotýmů ZŠ

Karla Rulíková

Setkání ekotýmů škol zapojených do mezinárodního programu Ekoškola. Setkání proběhne přímo v ekoškole ZŠ Hulín. Společná výměna zkušeností, postřehů z praxe, inspirace k další činnosti. Datum bude upřesněno!

cena: 0 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Když krajina vypráví – náměty pro školy

Karla Rulíková, Zuzana Janková

Seminář pro učitele, kteří mají zájem využivat venkovní areál Domu přírody Litovelského Pomoraví jako prostředí k výuce. Zaměřen bude na samostatné využití areálu, samoobslužné balíčky, hravé sešity. Proškolení tímto typem semináře je podmínkou pro samostatné využívání uměleckých objektů přírodní galerie pro pedagogické účely.

cena: 300 Kč, členové sítě MRKEV/Mrkvička 250 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Odpovědný turismus

Pavel Žwak, Karin Majerová (ARPOK)

Seminář nabídne inspiraci do výuky, jak uvažovat s žáky, co lidi (i je samotné) vede k cestování, jak analyzovat pozitiva a negativa, které turismus přináší místním lidem, cestovatelům, životnímu prostředí i hospodářství. Zaměříme se na to, jak můžeme zvažovat jednotlivé varianty ubytování, stravování a trávení volného času na své dovolené tak, aby byly negativní dopady cestování co nejmenší, nebo jak hledat, kde se přání a potřeby turistů setkávají s přáními a potřebami místních lidí. Díky tomu můžeme vést žáky k zodpovědnějšímu rozhodování a rozvíjet kritické myšlení.

cena: 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Jednodenní environmentální exkurze na Velký Kosíř

Josef Plaček, Vladimíra Jašková, za Sluňákov Karla Rulíková

Terénní přírodovědná exkurze do Přírodního parku Velký Kosíř. Zaměříme se na botaniku, entomologii a geologii tohoto území.

cena: 600 Kč. členové sítě MRKEV/Mrkvička 500 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Dobrá praxe EVVO na školách

za Sluňákov Karla Rulíková

Společně navštívíme dvě mateřské školy – MŠ Rýmařov a MŠ Nová Hradečná. Budeme se inspirovat především na jejich školních zahradách. Podělíme se o zkušenosti při jejich budování a využívání, nahlédneme i do vnitřních prostor školek a načerpáme inspiraci pro vlastní práci. Datum konání bude upřesněno!

cena: 300 Kč
pozvánka
» Elektronická přihláška

Třídenní environmentální exkurze

Petr Köppl, za Sluňákov Karla Rulíková

Tradiční třídenní odborná přírodovědná exkurze se uskuteční ve dnech 1.-3. června. Tentokrát zamíříme do CHKO Orlické hory za poznáním místní květeny a zvířeny, zároveň se dozvíme něco o výjimečnosti tohoto území a systému ochrany přírody. Cestou nás bude čekat zastávka v inspirativní škole nebo středisku ekologické výchovy.

cena: 2 500 Kč
pozvánka