aktuální projekty Sluňákova

Vybavení a modernizace vnitřních a venkovních odborných učeben pro přírodovědné vzdělávání a práci s digitálními technologiemi

 Hlavní zaměření projektu je ve vazbě na zvýšení nedostatečné kapacity pro zájmové, neformální nebo celoživotní vzdělávání v území. Cílovou skupinou jsou žáci základních škol a střední škol, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Smyslem projektu je oslovit, motivovat a působit na žáky, a jejich učitele k zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání a to v oblasti přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi a podpořit rozvoj kompetencí žáků a studentů k udržitelnému jednání.

Příroda jako inspirace pro vzdělávání

Hlavním cílem projektu je další rozvoj vzdělávací nabídky naší organizace v souvislosti s galerií v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví v oblasti v oblasti řízení a utváření programu, v oblasti vzdělávací a také rozvinout potenciál území i v mezinárodní měřítku.

SFZP_CMYK_NEW   mzp1

V přírodě pětkrát jinak

Projekt se zaměřuje na realizaci pětidenních pobytových programů pro žáky I. a II. stupně ZŠ na Sluňákově –  centru ekologických aktivit města Olomouce a v Domu přírody Litovelského Pomoraví. Při pobytech je kladen důraz na pobyt venku, přímý intenzivní kontakt dětí s přírodou, rozvíjení environmentální senzitivity. Cílem environmentálních vzdělávacích programů je vytváření pozitivního a odpovědného vztahu k živé a neživé přírodě. Realizace leden–prosinec 2017

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

SFZP_CMYK_NEW   mzp1

Živá archeologie v Domu přírody Litovelského Pomoraví

Projekt „Živá archeologie“ navazuje na dvacet let trvající a v mnoha směrech úspěšné působení na veřejnost ve smyslu porozumění důležitosti vztahu člověka a přírody. Zkvalitňuje nabídku pro veřejnost a svou originalitou může být významným inspiračním zdrojem pro oslovení veřejnosti na mnoha přírodně a ekologicky zajímavých místech v naší krajině. Jednoduchým a velmi srozumitelným způsobem ukazuje environmentální problémy v propojení se stavem společnosti, historicko-civilizačním vývojem a lidskou kulturou.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Learning Communities in rural Europe

Spolu s partnery z Německa (European Academy of Healing Arts), Anglie (Embercombe), Rumunska (Focus Eco Center) a Rakouska (Garten den Generationen) spolupracujeme v letech 2014–2017 na tvorbě materiálů pro vzdělávací organizace, které mají zájem stát se eko-sociálním místem učení se.

SFZP_CMYK_NEW   mzp1

Ekologické dny Olomouc

Cílem projektu je uskutečnění 26. a 27. ročníku největšího environmentálního osvětového festivalu v České republice: Ekologické dny Olomouc. Projekt myšlenkově, tematicky a reálně propojuje festival s dalšími aktivitami organizace: celoročním cyklem besed Ekologické večery, pořádáním environmentálních osvětových akcí a galerií v přírodě Dům přírody Litovelského Pomoraví. Prostřednictvím aktivit projektu usilujeme o dlouhodobé budování povědomí široké veřejnosti v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky a Ministerstva životního prostředí.

visegrad

Visegrad – Into the wild

edur

Projekt E-DUR

Projekt určený školákům základních a středních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů celoročních projektů – Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj. Každé projektové téma je nabízeno jako soubor praktických aktivit, díky kterým by zapojení žáci měli rozvinout své klíčové dovednosti v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje. Pro učitele vznikly metodické sety včetně elektronických pomůcek a možnosti dalšího vzdělávání.