pobytové programy

nabídka pobytových programů

pobytový výukový program

 • je týdenní ekologicko-vzdělávací akce pro školní kolektivy, který přibližuje žákům přírodu ve vazbách a souvislostech, vzbuzuje v nich touhu poznávat přírodu a podporuje přirození vztah k ní. Pobyt probíhá v budově Sluňákova, v okolní přírodě a v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví,
 • vychází z osnov více předmětů, rozšiřuje znalosti v rámci předmětů: biologie, přírodopis, zeměpis, vlastivěda, prvouka, přírodověda, ekologie, dějepis, základy společenských věd, občanská výchova a pracovní činnosti. Programy navazují na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda a v průřezovém tématu Environmentální výchova, Osobnostně sociální výchova a Výchova v evropských a globálních souvislostech,
 • konkrétní podoba je vždy přizpůsobena věku dětí, pro mladší účastníky je kladen větší důraz na prožitkové a rukodělné aktivity, zatímco starší účastníci mají možnost utvářet si a sdílet vlastní názory na aktuální environmentální a společenská témata,
 • programy jsou připraveny a vedeny odbornými lektory s přírodovědným a pedagogickým vzděláním

organizační podmínky

 • pobyty jsou většinou pětidenní, příjezd je v pondělí dopoledne, odjezd je v pátek dopoledne; jiný rozsah pobytu je možný pouze po předchozí domluvě
 • denní program je rozdělen do dvou bloků: dopolední (8.30–11.30), odpolední (13–16 hodin). Večerní program probíhá v režii doprovázejících pedagogů. Do všech typů pobytových programů je zařazen úvodní seznamovací blok aktivit zaměřený na spolupráci ve skupině a seznámení se s lektory a s technologiemi a provozem nízkoenergetické budovy. Součástí pobytových programů bývá i terénní exkurze (středeční výlet) do Litovelského Pomoraví (na kolech či pěšky). Pobyt uzavírá vždy několik aktivit zaměřených na zopakování získaných poznatků a dovedností a na celkovou reflexi pobytu. Pobyt bývá motivovaný příběhem, jednotlivé tematické bloky pobytu jsou součástí příběhu nebo logické linky. Nabídku konkrétních programů najdete ke stažení pod nadpisem „pobytové programy“,
 • vhodný počet účastníků je 22–34 osob, nižší a vyšší počty je nutno konzultovat předem,
 • za kázeň a bezpečnost odpovídá doprovázející pedagogický dozor

Sluňákov nabízí

 • ubytování pro 45 osob + možnost přistýlek,
 • inspirativní prostředí okolního areálu domu přírody
 • stravování
 • prodej pohledů, publikací a drobného občerstvení
 • možnost zapůjčení jízdních kol

ceny programů v ceníku – část pobytové programy

objednávky

 • pobyty proběhnou na základě smlouvy, jejíž návrh vám zašleme po obdržení objednávky
 • programy je možno objednávat e-mailem: romana.palkova(zavináč)slunakov.cz, nebo telefonicky na čísle 585 154 881

stravování

 • zajišťujeme celodenní stravování
 • v případě, že je během dne poskytována jenom část stravy, platí se pouze konkrétní poskytnutá jídla
 • strava je počítána s ohledem na vícedenní pobyt – např. některé večeře mohou být levnější, jiné dražší
 • individuální dietetické požadavky řešíme domluvou, nejčastěji kombinací našich jídel a jídel z vlastních zdrojů (zejména u bezlepkové diety či alergií na potravinářská aditiva)

Ekopobyt
jsme členem sítě pobytových středisek ekologické výchovy. Přehled ostatních středisek v České republice, kam lze také vyrazit na pobytový program najdete na společné webové stránce www.ekopob
yt.cz