nabídka vzdělávání pro pedagogické sbory škol

Pro pedagogické sbory škol připravujeme akce na míru, pro konkrétní sborovny jednotlivých škol. Seminář může dle domluvy kombinovat aktivity na posílení týmové spolupráce s náměty na integrovanou tematickou výuku a inspirací ke školním projektům, případně s aktivitami k vybraným tématům. Ceny na základě domluvy.

Další vzdělávání pedagogů školy je cíleno do oblasti aktivit zaměřených na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků a inovaci výuky přírodních věd. V průběhu semináře se seznámíte s náměty ověřenými v praxi, které můžete využít také ve vaší škole. Sami si některé aktivity vyzkoušíte, získáte metodický materiál pro přípravu podobné akce ve škole a v případě zájmu lze pracovat přímo na krocích, které přináší realizace dne ve vašich specifických podmínkách. Například na formě zapojení starších žáků do přípravy jednotlivých aktivit a stanovišť či variantě, kdy tematický den bude úvodem do delšího školního projektu.

tématické dny
Většina tematických dnů je připravena formou stanovišť, zastavení nebo dílen, jednotlivé aktivity jsou vzájemně propojeny a směřují ke společnému cíli tematického dne. Téma je vždy pojaté z pohledu různých vyučovacích předmětů. Kromě hlavního tematického cíle jsou všechny dny vedeny snahou rozvíjet klíčové kompetence žáků, podporovat praktické dovednosti, spolupráci dětí ve skupině, rozvíjet tvořivost a dobré vztahy v kolektivu.

 

Mikrokosmos
Tematický den pro 1. stupeň ZŠ zaměřený na bezobratlé živočichy, kteří žijí uvnitř i venku. Navštívíme úžasný, ale často přehlížený svět. Svět, který žije vlastním životem všude kolem nás, mikrosvět v trávě, půdě nebo v potoce. Prožijeme aktivity vedoucí děti k pozorování a citlivému vnímání bezobratlých živočichů. Hlavním cílem je ukázat rozmanitost druhů bezobratlých živočichů, posílení pozitivního vztahu k nim a uvědomění si jejich nezastupitelnosti v ekosystémech.
Za tajemstvím zeleného království
Tematický den pro 2. stupeň mířící do světa zelených rostlin. Hlavním cílem ovšem není prohloubit botanické znalosti dětí, ale přivést je k uvědomění si významu rostlin pro život na Zemi. Jak veliká je závislost člověka na rostlinách a jak nekonečné je propojení koloběhu života ukazují aktivity na jednotlivých stanovištích, které také směřují ke zdůraznění role rostlin při vnímání krásy a významu ochrany „zeleného“ království naší Země.
Poklad z hlubin
Tematický den se věnuje ropě jako surovině, bez které si svůj každodenní život nedovedeme představit. Záměrem je přiblížit žákům ropu z mnoha úhlů pohledu, nejen jako surovinu pro výrobu plastů, zdroj energie i zdroj znečištění, ale i politický prvek současného světa a rychle ubývající poklad z hlubin naší planety. Během tematického dne žáci postupně procházejí stanovišti, kde se podívají na ropu optikou jednotlivých vyučovacích předmětů. Tematický den je určen pro žáky 5.-9. třídy.
Cesta kolem světa
Tematický den pro 2. stupeň ZŠ využívá oblíbený motiv cesty kolem světa nejen k opakování a rozšíření přírodopisných a zeměpisných znalostí. Žáci postupně navštíví všechny světové kontinenty, kde nehledají turistické zajímavosti, ale seznámí se s vybranými environmentálními nebo sociálními problémy regionu. Cílem dne je rozvoj citlivosti žáků k problémům třetího světa a budování pocitu vlastní zodpovědnosti za stav světa.
Vzhůru na palubu
Záměrem tohoto tematického dne je upozornit na problematiku klimatických změn a jejich důsledky v různých částech světa. Motivace dne je postavena na cestování, tentokrát po místech, která by důsledku klimatických změn, mohla v budoucnosti postupně mizet z mapy světa. Hravé aktivity jsou kombinovány s diskuzemi o propojení těchto problémů s našimi životy. Tematický den je možné realizovat s žáky prvního i druhého stupně ZŠ.
Mysli globálně, jednej lokálně
Tematický den pro 2. stupeň ZŠ motivovaný myšlenkou tzv. místní Agendy 21, která vybízí k uskutečňování praktických lokálních kroků směřujících k trvale udržitelnému rozvoji. Žáci hledají souvislosti mezi důsledky klimatických změn a jejich každodenním jednáním.

inspirace ke školním projektům

 

Sedm barev duhy
Seznámení s publikací, která nabízí náměty pro komplexně pojatou environmentální výchovu na 2. stupni ZŠ. Aktivity provázané příběhem o hledání ztracené duhy mohou posloužit jako inspirace pro školní projekt, ale je možné je využít i samostatně. Publikace přistupuje k environmentální výchově jako k duze, ve které se prolínají jednotlivé barvy – od poznání sebe sama, přes spolupráci dětí a učitelů ve třídě, atmosféru školy a náměty na zapojení dětí do zlepšení prostředí školy a jejího okolí (odpady, zahrada, obec) až po aktivity rozvíjející pochopení globálních problémů a rozvojové pomoci.
Zelený ostrov
Seznámení s publikací a celoročním projektem pro děti od 6 let. Aktivity jsou provázány příběhem nově vzniklého ostrova, na který se postupně dostanou různé druhy rostlin a živočichů, nakonec i člověk. Experimentování s kameny, semínky i zelenými rostlinami doplňují pracovní listy.
Otvírání studánek
Námět na celoroční projekt pojatý jako hravý kurz základů péče o životní prostředí. Je určen dětem z MŠ a jeho cílem je prohloubit elementární znalosti dětí o našem životním prostředí. Děti postupně otevřou deset studánek, z nichž každá představuje jiný přístup k hlavnímu tématu. Základní metodou je konkrétnímu pozorování a experimentování s vodou a také utřídění a hodnocení získaných zkušeností.

další témata

 

Média
Hledáme společně odpovědi na otázky: Jaké je postavení medií v současném světě, v našem veřejném prostoru? Jak médiím důvěřujeme? Kolik jim věnujeme času? Mají média u nás konkurenci? Jak média zneužívají své dominantní postavení a jak se jim bránit? Lze najít příčiny tohoto stavu? V praktické části budou představeny náměty k mediální výchově na školách.
Barevný rok
Seminář nabízí přehled deseti významných dnů školního roku spojených s environmentální výchovou. Účastníci se seznámí nejen s přehledem vybraných dnů, ale především se zajímavou metodou práce. Tvorbu inspiračního kalendáře si prakticky vyzkouší a mohou ji využít se svými kolegy při přípravě tematického dne na škole
                                                                                                                               Kouzlo materiálů – jak propojit polytechnickou a environmentální výchovu                      Workshop je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ. Nabídne tipy a náměty, jak nevšedně tvořit ze základních materiálů – dřeva, skla, kovu, textilu, papíru i hlíny.Účastníci se seznámí s potřebným nářadím a sami si vyzkouší několik jednoduchých neobvyklých technik, které překvapí svým efektním výsledkem, přestože je zvládnou i ti nejmenší. Neopomineme také nápady, jak vykouzlit hezké a užitečné předměty z odpadových materiálů, a několik pokusů, které pobaví malé i velké.