historie Sluňákova

Obecně prospěšná společnost Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce byla založena Statutárním městem Olomouc v listopadu roku 2006. Obecně prospěšná společnost Sluňákov navázala na činnost Českého svazu ochránců přírody Olomouc a následně nadace a poté občanského sdružení Sluňákov (od roku 1989). Činnost byla vždy velice úzce propojena s odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce. Po celou dobu své existence se Sluňákov stále rozvíjel, podle jasně stanovených vizí. V dnešní době má 23 pracovníků a sídlí v nízkoenergetickém domě obklopeném galerií v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví.

[sc:travicky ]

Některé důležité mezníky v historii Sluňákova

1990 – První ročník festivalu Ekologické dny Olomouc (festival stále žije v sepětí s tvorbou Zdeňka Neubauera, Václava Bělohradského, Stanislava Komárka a dalších). Sluňákov začíná žít v souvislosti s důvěrou, kterou této vizi poskytli Jaroslav Kadula, Jan Večeř a další. Výběr pole za obcí Horka pro realizaci Projektu Sluňákov (vize: návštěvnické a vzdělávací centrum zaměřené na přírodu Litovelského Pomoraví).

1992 – Dlouhodobá příprava projektu Sluňákov v Horce nad Moravou (koncepce, idea, pozemky).

1993 – Zahájení pravidelných Ekologických večerů pro veřejnost (trvají dodnes).

1994 – Zahájení koncepční činnosti environmentálního vzdělávání pro školy – denní programy pro školy v MŠ Horka nad Moravou.

1995 – První podrobná ideově architektonická studie současného areálu v Horce (Tomáš Lampar).

1996 – Jednání o pozemcích v Horce.

1997 – Povodně, přehodnocení projektu vzdělávacího biocentra.

1998 – Realizace projektu Stromy pro Moravu.

2000 – Projekt Sluňákov – areál ekologických aktivit (Tomáš Lampar, Jana Křenková, Martina Marušková, Roel ter Horst a Geerdien Krijnen z Nizozemí). Dokončena revitalizace mokřadu: rybník Rozvišť a tůně (Atelier Fontes Brno).

2001 – Realizována Veenendaalská alej s pomocí partnerského města Olomouce Veenendaal v Nizozemí. S cyklistickou stezkou a mobiliářem.

2002 – Dokončení a napuštění rybníka Rozvišť společně s realizací soustavy tůní.

2003 – Architektonická soutěž, výsadba zeleně v prostoru dnešní galerie v přírodě.

2004 – Dotace Státního fondu ŽP na nízkoenergetický dům a projektová dokumentace k domu.

2005, 2006 – Zahájení stavby domu. Rozvoj činnosti, materiálové zabezpečení, stálá práce na realizaci projektu v Horce nad Moravou.

2006 – Založení obecně prospěšné společnosti. S podporou SMO, Petra Loyky, Miroslava Petříka a dalších. Přechod pracovníků z OŽP MmOl do o.p.s. Řešitel ojedinělého partnerského projektu, který přinesl regionu 18 milionů korun pro environmentální vzdělávání. Projekt „Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty – Přírodě OK“ byl úspěšně zakončen v roce 2008.

2007 – Zahájení činnosti v nově postaveném nízkoenergetickém domě (investor: SMO, podpora: SFŽP ČR, dodavatel: IDOP Olomouc) za velkého zájmu škol i veřejnosti o nabízenou činnost. Grand Prix za architekturu (projektant Projektil Architekti: Ondřej Hofmeister, Petr Lešek, Roman Brychta, Adam Halíř).

2008 – Činnost finančně pokrytá z 1/4 příspěvkem zakladatele – Statutární město Olomouc, 2/4 ze základní a doplňkové činnosti a 1/4 z grantů. Tvorba a realizace ekologicko-vzdělávacích pobytových programů pro školy a originálních metodických materiálů pro učitele.

2009 – Intenzivní práce na projektu „Dům přírody Litovelského Pomoraví“, realizaci moderního návštěvnického centra pro veřejnost o přírodě lužních lesů v mokřadu kolem řeky Moravy v součinnosti se SMO, AOPK ČR a Správou CHKO LP. Projekt zpracovávají Projektil Architekti. Spolupráce Miloš Šejn, Miloš Fekar, František Skála, Zdeněk Sendler, Marek Banaš.