Sobota, 22. Duben 2017 10.00
Muzeum umění Olomouc – sál Divadlo hudby

Cyril Höshl: Placebo – podvod nebo užitečný nástroj?

Placebo je medikament bez obsahu farmakologicky účinné látky. Výraz pochází z latinského placebo Domino in regione vivorum a původně tak byli ve Francii označování „paraziti“ předstírající zármutek na pohřbech, aby dostali jídlo a pití. Argumenty pro a proti použití placeba v klinickém výzkumu se pohybují ve třech rovinách: metodologické, etické a technické. Z metodologického hlediska převažuje argument, že bez zaslepené, place­bem kontrolované studie nelze spolehlivě prokázat účinek nového léku. V etické rovině se upozorňuje na to, že podle Helsinské deklarace (čl.II.3) v každé klinické studii každému pacientovi – včetně těch v kontrolní skupině, je-li jaká –  musí být zajištěna nejlepší prokázaná diagnostická a léčebná metoda. Tato podmínka není placebem splněna. Není však splněna ani zkoušeným lékem, neboť ani ten není per definitionem „proká­zanou léčebnou metodou“ (teprve se prokazuje). Střetává se zde také zájem veřejný (dokázat účinek nového léku) se zájmem individuálním (být léčen lege artis). V rovině technické je někdy obtížné zajistit zaslepení placeba zejména tam, kde zkoušený lék patří do skupiny látek se známými vedlejšími účinky, jako je např. parkinsonismus u antipsychotik, jejichž absence indi­ku­je posuzovateli zařazení posuzovaného do placebové větve. Obecným prob­lémem klinické farmakologie však je zejména skutečnost, že účinek placeba v posledních letech narůstá a v porovnání účinnosti testovaných látek s placebem se tak ztrácí signál. Jde o „manipulaci“ nebo se na tom podílí design studie, typ zařízení, charakteristika pacientů, faktory škálování, hodnocená proměnná, typ onemocnění, dávkování (častější kontakt), velikost vzorku, randomizace (regrese k průměru), kultura, délka studie, pravděpodobnost placeba a kvalifikace posuzovatelů? V přednášce budou v odpověď na otázku, jestli je placebo efekt pouhou sugescí, uvedeny též příklady neurobiologických změn působením placeba a bude poukázáno i na transkulturální rozdíly v jeho účinnosti.