Karel Matějka

Ing. Karel Matějka, CSc.  Narodil se v roce 1965 v Českých Budějovicích. Po absolvování Vysoké školy zemědělské absolvoval aspiranturu v oboru ekologie s prací realizovanou na Ústavu půdní biologie AV v Českých Budějovicích. Práci obhájil v roce 1991 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1992-1995 vedl v rámci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti takzvané Východoevropské koordinační centrum mezinárodního projektu ICP-Forests, který se soustředil na monitoring stavu lesů. Nyní je nezávislým botanikem, ekologem a specialistou na zpracování dat, jenž část svého vědeckého výzkumu věnoval problematice lesních ekosystémů Šumavy. Ve spolupráci s mnoha fakultami, ústavy Akademie věd i s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti řešil řadu výzkumných projektů. Vyvinul mimo jiné matematický model, jenž určuje procento přirozeného zastoupení dřevin v ekosystémech Šumavy, díky němuž je dnes možné objektivně vyhodnocovat ochranářskou důležitost jednotlivých stanovišť. Jeho terénní práce se dlouhodobě věnuje sukcesi vegetace v různých částech Šumavy i mimo ni. Tyto výsledky výzkumu dávají jednoznačné svědectví o tom, jaký management by měl být prováděn i na kůrovcem postižených lokalitách. Provozuje internetový server www.infodatasys.cz, který soustřeďuje všechny základní výsledky práce. Je tam možno nalézt mnoho informací i k ekologii a ochraně přírody na Šumavě. Je autorem a spoluautorem desítek recenzovaných i impaktovaných publikací. Ve spolupráci s Prof. Pavlem Kindlmannem vydali v nakladatelství Karolinum v roce 2012 knihu Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody.