dplp

 

Dům přírody Litovelského Pomoraví přibližuje unikátní krajinu lužních lesů kolem řeky Moravy. Galerie pod širým nebem snoubí přírodu s díly známých českých výtvarníků – Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka. Na rozlehlém pozemku můžete objevit malebná zákoutí, netradiční herní prvky a odpočinková posezení, která tvoří unikátní venkovní galerii v přírodě.

Dům přírody Litovelského Pomoraví na www.dumprirody.cz
Možnosti vstupu do přírodní galerie
Galerie v přírodě (PDF) – brožura o uměleckých dílech a jejich autorech.
mapa areálu (PDF) Domu přírody Litovelského Pomoraví

   
Rajská zahrada (František Skála); Sluneční hora snů (Miloš Šejn);
Lesní chrám, Kouzelný les a mosty (Miloslav Fekar); Ohniště zlaté spirály (Marcel Hubáček)
Uvedením výtvarných prací do krajiny v okolí jimi navrženého nízkoenergetického domu a také návrhem informačního střediska Šargoun se zabývali Projektil architekti. Všichni výtvarníci navázali na ideu Sluňákova (Michal Bartoš) a na práci architekta, malíře a grafika Tomáše Lampara, který byl výrazným tvůrcem mnoha přípravných studií. Podobu zeleně v areálu konzultoval zahradní architekt Zdeněk Sendler.

Rajská zahrada

František Skála svou zahradu popisuje následujícími větami: „Zahrada rozjímání a zastaveného času. Zahrada pro všechny smysly, sysly a nesmysly. Zahrada slunce a stínu. Zahrada trvale udržitelného rozkladu. Živočichové a rostliny Litovelského Pomoraví v prostředí bylinné klášterní zahrady a venkovského dvorku. Mnohovýznamovost rozvíjející dětskou fantazii, předpoklad tvůrčího myšlení, protiklad globálního standartního uvažování. Harmonie původních stavebních materiálů s přírodou. Lidský rozměr architektury navazující na lidové stavby. Nenahraditelnost neokázalé ruční práce, záměrně citem korigované nepřesnosti, protiklad diktátu technologií. Prostor, hra, proporce, život, detail, světlo, stín, vůně, zvuk. Estetika venkovského kutilství na klášterním dvorečku. Bůh je v detailu, bramborové polívce a sedí na římse. Vysvětlováním se zabíjí kouzlo a tajemství. To, co jste viděli, prozraďte jen důvěryhodným.“

lod1 lod2 lod3 skala
1. model | 2. a 3. zahrada po dokončení v roce 2014 | František Skála

Lesní chrám

Lesní chrám z dubových sloupů je místem, které vypráví o putování slunce. Od východu po západ, od světla až po tmu, od zrození po smrt. Na podlaze vyhlídkového koše je umístěn obrazec poukazující k síle slunce. Uvnitř chrámu je kruh tvořený čtyřmi lavicemi. Lze v nich rozpoznat čtyři roční období, čtyři světové strany, čtyři přírodní živly, podle data narození zkoumat svou povahu, najít přiřazené stromy dle keltského Stromosledu, zvířata sluňákovského i klasického zvěrokruhu. Vertikální tyče ukazují pozici letního a zimního slunovratu a rovnodennosti. Chrám slouží jednak jako přírodní učebna a také k relaxaci v objektu zasvěcenému přírodě.

 lesnichram1 lesnichram2 fekar
1.-3. lesní chrám v roce 2014 | Miloslav Fekar

Sluneční hora snů

Miloš Šejn říká o své hoře: „Sluneční hora snů je umělý krajinný útvar vybízející k zastavení, nabízející průnik do přítmí jejího nitra, vystoupání na travnatý vrchol. Hora překrývá potok a obsahuje labyrintické přístupové chodby k jeskyni se studnou a řadou míst a objektů, určených k nejrůznějším způsobům rozhovorů. Nad vodní hladinou studnice a nad vrcholem celé hory jsou zavěšeny dva zvony, jeden věnovaný vnitřku, zemi a vodě, a horní, odkazující ke slunci a větru. Z vrcholu je možné se rozhlédnout po okolí historické krajiny Pomoraví. V podzemních prostorách pak je možno prožít nejrůznější možnosti smyslových kontaktů, jako je procházení, zastavení, sed nebo leh. Umělecké ztvárnění vede k tomu, aby čas dotyků lidského těla poskytl zcela zásadní vizuální, hmatové, sluchové, čichové chuťové a další zkušenosti. Místa pro stání jsou skutečně nabídnutými lůžky pro chodidla člověka, lidská záda skutečně korespondují s tvarem kamene. Přítmí, tma, vlhkost, chlad, šumění pramene, pableskující odrazy světel, tušení tvarových siluet i mnohonásobná echa – to vše má sílu vést návštěvníka ke zdroji vlastního dětství i dětství světa. Ideový obsah hory pak nejlépe vyjadřuje soupis jednotlivých míst směrem od jižního vstupu přes jeskyni po výstup severní chodbou: Luční brána, Místo prvních rozhovorů červeného jaspisu, Karneolové opření, Černé zrcadlo, Růženíhové srdce / Studniční zvon, Křeslo snění, Lože zářivé noci, Sluneční poklek, Místa pro prst, Místo tichého stání, Chalcedonový hlas, Křišťálové čelo, Nika země / Nika větru / Nika vod / Nika slunečního ohně, Klenba ametystu, Lesní brána, Sluneční zvon. Spirálová hora je horou otázek, které člověka napadají: Kdo jsem, co dělám, kam směřuji?“

hora3 hora1 hora2 sein
1. hora ve výstavbě | 2. stav září 2014 | 3. detail vodního zvonu | Miloš Šejn

Ohniště zlaté spirály

Ohniště obkroužené kamennou zdí s půdorysem ve tvaru „Zlatého řezu“. U ohniště lze na kamenné zdi sedět, postupně se zeď zvyšuje a na jejím konci roste strom, jako symbol sepětí života s ohněm, s životním teplem. Rozhovory, příběhy, zpěvy a tance lze rozšířit o uvědomění si svého sepětí s přírodou. Tento pocit umocňuje právě spirála, jejíž tvar vidíme nejen kolem sebe, ale často také u rostlin, živočichů a dokonce ve strukturách Vesmíru. Marcel Hubáček říká: „Oheň provází lidstvo od nepaměti. Teprve tehdy, když člověk poznal tajemství ohně a byl schopen ho použít, se stává člověkem v pravém slova smyslu. Oheň se stává součástí všech rituálů, posvátných obřadů a iniciačních procesů. A podvědomě si ho každý nese v sobě. Jako by si skrytě uvědomoval, že oheň byl na jeho počátku a bude i na jeho konci. Pohled do ohně je jeden z nejúžasnějších zážitků které můžeme zažít. I proto se dnes rádi vracíme k ohni jako symbolu našeho propojení s přírodou a universem. A ohniště se stává jakýmsi posvátným místem novodobého rituálu stvoření na jedné a zániku na druhé straně. Dochází k transformaci a vzniku nové energie, vzniku nové skutečnosti. A proto ohniště ve tvaru zlaté spirály, která je sama symbolem života a jeho expanze ještě umocňuje tuto energii proměny a věčného koloběhu hmoty a vědomí. Oheň, který je v samém středu spirály, evokuje v malém mléčnou dráhu a potvrzuje stálé opakování se mikrokosmu v makrokosmu (jak nahoře tak dole).“

ohmoste ohniste1  hubacek

1. model  |  2.-3. ohniště v roce 2014  |  4. Marcel Hubáček

Kouzelný les

Kouzelný les je rozdělen do tří laloků zakousnutých do lesních porostů v zadní časti parku, v okolí Lesního chrámu.
V prvním laloku jsou umístěny objekty převážně dřevěné, které slouží jednak poznávání jednotlivých nuancí v oblasti zvuku, hmatu, ale také rozpoznání bohatosti dřevin, vzniku a zániku hmoty. Ukazují přirozený koloběh proměny přírodního materiálu.
Zde jsou umístěny objekty – stromovník, stromový xylofon, rozpad a stáří stromu, stromový telefon. V druhém laloku jsou umístěné především kovové a kombinované objekty, které nabádají k vciťování do pohybu ptáků, zvěře, vody a větru. Zde jsou také umístěny píšťaly pro zachycení zvuku větru. Na dalším objektu je možno napodobit pohyb ptačího letu. A jedno dílo vypráví o zadržování vody v přírodě.
V třetím laloku je umístěná pocitová stezka, která je tvořená proměnou živé hmoty stromu. Slouží k procházce mezi stromy, možnosti pocítit přírodní sílu. V části je stezka vytvořena z ohýbaných stromků, které vytváří tunel pro průchod.

    zkamenelystrom

1. Kouzelný les poznání: Skupina herních prvků –Stromový telefon– kmen stromu ukazující lidem, jak dřevo vede zvuk z jednoho konce na druhý; –Skoky zvířat– pískoviště s vyznačenými vzdálenostmi kam skočí různé druhy zvířat; –Stromovník– přístřešek s otočnými kmeny stromů z Litovelského Pomoraví. Kůra stromů, řezy stromů a opracovaného dřeva. Stromy jsou seřazeny od těch vázaných na vodu až po stromy nejsušších stanovišť; –Stáří stromu– pořezy s letokruhy, různě staré stromy; –Rozpad Stromu– dva kmeny v různých fázích svého rozpadu. | 2. Kouzelný les zvuků: Skupina herních prvků –Vibrafon– kruhový s padající paličkou; –Píšťaly– v kontaktu s podzemní vodou vydávají při foukání větru různé tóny; –Let ptáků– zábradlí které vede ruce procházejícího podobně jako ptáci mávají křídly | 3. U zkamenělého stromu: Zastřešení zuhelnatělého kmene stromu, který byl objeven pod zemí v areálu při hloubení rybníka. Kukátková expozice uvnitř objektu a možnost prohlédnout si půdní profily různých míst v Litovelském Pomoraví.

mosty

Pohyb po areálu usnadňuje návštěvníkům několik dubových  Mostů, které navrhl Miloslav Fekar. Jednotlivé zastavení na mostech jsou věnované živlům a také schopnosti vnímat přírodu všemi smysly. Viditelné nápisy uvnitř mostku odkazuji na okruh, sílu a živelnost tématu, kladou otázky. Šifrované nápisy v Brailově písmu jsou pak jakousi hrou o viděném – skrytém, věděném – nevěděném…
Místa nabízejí tato témata: Vnímaní přes – vodu, vítr, oheň, zemi; Putování krajinou a putování slunce; Lidské smysly – chuť , hmat, zrak, čich a sluch.

mostzeme mostchuti 
most země | most chuti

Informační středisko Šargoun

Na místě bývalé hájovny na Šargouně nedaleko Litovle vzniká nová nízkoenergetická stavba s expozicí o včelařství Roberta Smolíka. Informace o CHKO Litovelské Pomoraví formou her a 3D technologie. Expozice je doplněna malou naučnou stezkou o hospodaření v krajině lužního lesa.

Přečtěte si brožuru o nově opravené šargounské hájence a jejím okolí.

Informační středisko CHKO Litovelské pomoraví Šargoun na www.dumprirody.cz

  

vizualizace | budova informačního centra